forsikring

   

Generelle betingelser vedrørende flytning                                                                                                                                             


Ansvar:


Flyttemanden K-Bach bærer ansvaret som fragtfører.


Flyttemanden K-Bach er dog kun ansvarligt for bortkomst eller skade, som skyldes fejl eller forsømmelser hos Flyttemanden K-Bach eller det af dette antagne mandskab. Flyttemanden K-Bach er således f.eks. ikke ansvarligt for tab, der skyldes force majeure eller godsets egen be­skaffen­hed (herunder at godset ikke kan tåle påvirkninger, der normalt fore­kommer under flytning. Eller at det antagne mandskab tager forbehold, såsom siger, det er på eget ansvar).


Flyttemanden K-Bach er uden ansvar for bortkomst eller skade vedrørende flytning/transport af tobak, vin, spiritus, glas og spejle, samt på alle former for elektrisk og elektronisk udstyr.


Flyttemanden K-Bach er uden ansvar for bortkomst eller skade, der skyldes behandling, nedpakning, læsning, stuvning, aflæsning og udpakning foretaget af kunden eller personer, der handler på dennes vegne.


Flyttemanden K-Bach erstatter ikke laminat møbler der ikke er skilt ad og fri for skruer/hængsler.


Erstatning:


Flyttemanden K-Bach erstatningspligt begrænses til genanskaffelsesprisen umiddelbart inden skaden indtrådte, idet affektionsværdien eller anden særlig værdi ikke erstattes, medmindre Flyttemanden K-Bach på kundens opfordring inden opgaven udtrykkeligt i aftalen har påtaget sig et videregående ansvar for nøje specificere­de genstande.


Erstatningen kan ikke overstige det af kunden dokumenterede tab og kan højst andrage 75.000 kr. for et enkelt kolli eller indholdet af en flytte­kasse og max. 750.000,00 kr. pr. flytteopgave.


Hvis flere kolli omfatter effekter, der tilsammen kan betragtes som en enhed (f.eks. et service), er firmaet kun ansvarlig for ét kolli. Bortkommer eller beskadiges enkelte dele af en sådan enhed, har Flyttemanden K-Bach intet ansvar for en mulig værdiforringelse af selve enheden, medmindre særlig skriftlig aftale er truffet herom.


Når erstatning er betalt, overgår ejendomsretten til det bortkomne/beskadigede gods til Flyttemanden K-Bach.


I stedet for kontant erstatning kan Flyttemanden K-Bach levere nye effekter, identiske med de bortkomne/beskadigede, eller lade udføre en håndværksmæssig korrekt reparation af beskadigelserne.


Reklamationer:


Krav om erstatning samt reklamationer skal skriftligt tilstilles Flyttemanden K-Bach kontor, og skal være Flyttemanden K-Bach i hænde senest 7 dage efter flytningens/transportens afslutning. Ved synlige skader/mangler skal reklamation ske straks. Flyttemanden K-Bach er kun erstatnings pligtig hvor vi påtager os skylde.


Flyttemanden K-Bach - Sekskanten E2 - 2630 Taastrup - 21 19 50 05 - CVR nr. 32 70 84 63